Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatosan ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) Kifejezett hozzájárulásomat  adom  ahhoz, hogy  adataimat  Králik Márta e.v. közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben  meghatározott  piackutatás  és  közvetlen  üzletszerzés  céljára  felhasználja,  és  a  szervezet működésével  és  szolgáltatásaival  kapcsolatos  esetekben  átadhatja  elektronikus  levelezés  vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton kerülnek  feldolgozásra.  Tájékoztatjuk,  hogy  adatai  harmadik  felek  részére  kizárólag  az  adatvédelmi szabályzatban és az adatvédelmi törvény részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi elektronikus címre elküldött levél útján : info@sminkesfoto.hu

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Králik Márta e.v.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: 06702673328

E-mail cím: info@sminkesfoto.hu

Székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 34. / 209

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.